Skip to content

Yhdistyksen säännöt

JUANKOSKEN RESERVILÄISET ry:n SÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

 1 §

Yhdistyksen nimi on Juankosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Juankoski. Yhdistyksen toiminta-alueena on Koillis-Savon alue.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon RN:68126 (jota näissä sään­nöissä kutsutaan liitoksi) ja Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry:hyn (jota näissä sään­nöissä kutsutaan piiriksi).

Tarkoitus ja toiminta

 2 §

 Yhdistyksen tehtävänä on:

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvalli­suutta edistävää toimintaa tukien
 • kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella
 • ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoi­mintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisi­nä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
 • järjestää kokouksia, opiske­lu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluam­muntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolus­tuskoulutusta ja muuta maan­puolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa jul­kaisutoi­mintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muu­toin välittömäs­ti liittyy sen tarkoi­tuksen toteut­tami­seen taikka jota on pidettävä taloudelli­sesti vähäar­voise­na.

3 §

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omai­suutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut henkilö, joka kuuluu tai on kuulunut reserviin ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväk­syy.

Yhdistykseen voi päästä kannatus­jäsene­nä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jon­ka hallitus sellaiseksi hyväksyy. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen ka­lenteri­vuo­den lopusta, jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yh­distyksen pöytäkirjaan merkit­täväksi ilmoittanut eroa­misestaan.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodel­ta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.

6 §

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistä­neen henkilön voi yhdistyksen kokous hallituksen esityk­sestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerral­laan. Kunniajäsenten määrä ei saa kerrallaan olla kuin korkein­taan puolet (1/2) hallituksen vahvuudesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsen­maksua.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoi­tusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaises­ti, voi hallitus päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.

8 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja toimintavuodeksi ja jä­senet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että vuosit­tain puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa, ensimmäi­sellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorot­tain. Erovuo­rossa oleva voidaan valita uudestaan. Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheen­johtajan.

Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinainen jäsen.

9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätös­valtainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähin­tään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.

Kokoukset

11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää yhdis­tyksen hallitus. Kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana ja syyskokous viimeistään lokakuun 15. päivänä.

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdis­tyksen kokous niin päättää tai hallitus siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyk­sen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaa­tii.

13 §

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaet­tavassa tiedotusleh­dessä, kirjeitse, sähköpostilla yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen tai ilmoitta­malla paikallisessa sanomaleh­dessä taikka yhdistyksen nettisivuilla. Kevät- ja syyskokouk­sesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähin­tään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

14 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin maini­ta. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii henkilövalintojen ollessa kyseessä, toimitetaan vaali suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsen­maksuvelvol­lisuuttaan ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

15 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai­suus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikerto­mukset.
 • Esitetään tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto, vahviste­taan tilin­päätös ja päätetään hallitukselle myön­nettävästä vastuuva­paudesta.
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsen­ten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

16 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihtee­ri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai­suus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitel­ma.
 • Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suu­ruus.
 • Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varahenkilöä. Mikäli yhdistykselle on lain mukaan valittava auktorisoitu tilintarkastaja, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö.
 • Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntö­jen 8 §:n määräämis­sä rajoissa.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimite­tään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 • Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 • Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin.
 • Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin.
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsen­ten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus tai toiminnantarkastus

17 §

 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on helmikuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun kuluessa, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen yhdis­tyksen kevätkokousta. Tarkastusta varten on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista, heistä kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

19 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamis­ta, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa anne­tuista äänistä. Sääntömuutok­selle on saatava liiton halli­tuksen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkaminen

20 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisin­taan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouk­sessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

21 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien Huoltosäätiölle.

22 §

Saavutetut jäsenoikeuden säilyvät.

Patentti ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimisto on nämä säännöt ennakkotarkastanut ja hyväksynyt ne yhdistysten mallisäännöiksi 12.9.2013 tekemällään päätöksellä.